Als de dood ons scheidt

Als u een beroep op ons doet in dagen van verlies


Als iemand in je naaste omgeving sterft en je betrokken bent bij de voorbereidingen voor het afscheid, moet er in korte tijd heel veel geregeld worden. Keuzes rond de tekst en opmaak van de rouwbrief, keuzes rond de manier waarop je afscheid wilt nemen, de keuze voor begraven of cremeren, teveel om op te noemen. Gelukkig zijn er mensen die je daarin kunnen begeleiden en ondersteunen.

De uitvaartverzorger

Dat is eigenlijk de eerste keuze waar je voor staat. Vaak wordt die mede bepaald door de uitvaartverzekering van de overledene, maar soms zul je zelf moeten kiezen uit de uitvaart¬verzorgers uit de omgeving. Een uitvaartbege¬leider komt meestal aan huis. Je maakt met hem of haar afspraken over de wijze van opbaren en de plek waar dat zal gebeuren, over de kist, het aantal rouwbrieven en de tekst daarop. Hij of zij geeft informatie over mogelijkheden van begraven of crematie.
De uitvaartbegeleider zal ook namens de nabestaanden contact opnemen met het parochiesecretariaat of een aangewezen persoon van een lokale geloofsgemeenschap om het overlijden te melden en om afspraken te maken. Zo overlegt zij of hij over de beschikbaarheid van ons kerkgebouw voor een uitvaartdienst en een eventuele avondwake. Vervolgens wordt contact opgenomen met een van de pastores om met deze datum en tijd van de uitvaartdienst af te spreken.
Als de familie na afloop van de uitvaart een ruimte wil bespreken voor een condoleance, zal de uitvaartverzorger hier ook zorg voor dragen. En zijn al die afspraken eenmaal gemaakt, dan kunnen op de rouwbrief de juiste tijden en plaatsen vermeld worden.

Voorbereiding van de uitvaartdienst

Als het overlijden van een parochiaan gemeld wordt, neemt een van de pastores contact op met de familie en maakt een afspraak. Bij voorkeur wordt die afspraak meestal niet gepland op de dag van het overlijden, want dat is een dag waarop vaak heel veel dingen gelijktijdig geregeld moeten worden en ook familieleden, vrienden
en bekenden meestal nog op de hoogte worden gebracht. Ter voorbereiding van de uitvaartdienst heb je even de ruimte en rust nodig om met elkaar te kunnen overleggen, en de viering een zo persoonlijk mogelijk karakter te geven met alle ruimte voor de inbreng van de naaste familie. Vertrekkend vanuit de persoonlijke ervaringen die nabestaanden op dat moment het sterkst bezighouden, maakt de pastor in dit gesprek de vertaalslag naar ons geloof in God die met mensen begaan is. Gaandeweg krijgt de uitvaartdienst vorm, worden er afspraken gemaakt en taken verdeeld. Er zijn immers allerlei mogelijkheden waarop je als nabestaanden een actieve rol kunt spelen tijdens de uitvaartdienst. Zo kunnen familieleden zelf bijvoorbeeld de overledene naar binnen en buiten begeleiden of dragen, de kaarsen aansteken rond de baar, teksten schrijven of uitkiezen en eventueel zelf voorlezen, voorgaan in gebed of zelf een 'in Memoriam' houden aan het begin van de uitvaartdienst. Deze dingen kunnen tijdens dit gesprek gerust met de pastor besproken worden.
Inmiddels zijn vanuit het secretariaat allerlei mensen geïnformeerd: De koster, de acolieten, het koor, de organist, degene die het gedachteniskruisje verzorgt en de mensen van de begraafplaats. Ook worden de eerste gebedsintenties al klaargemaakt voor de komende weekenden en de gegevens verwerkt in de parochieadministratie.

De uitvaartdienst

De uitvaartdienst vindt in de regel plaats om half elf of na elf uur
’s ochtends, tenzij in uitzonderlijke gevallen hiervan afgeweken moet worden in verband met bijvoorbeeld een daaropvolgende crematie in de late middag, of een reeds eerder geplande uitvaart in de ochtend. In de regel gaat een van de pastores van onze eigen parochie voor in de uitvaartdienst. Maar als er een familielid of bekende van de overledene die priester is of pastoraal werk(st)er en die de zending van de bisschop heeft, wil voorgaan, kan dit in (na) overleg met de plaatselijke pastoor natuurlijk ook. Afhankelijk van de pastor die voor zal gaan tijdens de uitvaartdienst kan de familie kiezen voor een eucharistieviering, een woord- en communieviering of een woord- en gebeds¬dienst.

Muzikale ondersteuning

Tijdens de uitvaartdienst kunnen we in onze parochie altijd een beroep doen op de ondersteuning van ons eigen koor. Een groep sterk betrokken vrijwilligers die altijd weer bereid is om de vieringen met koorzang op te luisteren. Gedurende de voorbereidingen zal, rekening houdend met het repertoire van dit koor, samen met de familie overlegd worden welke liederen een plaats zullen krijgen in de vieringen. Uiteraard kan er ook gebruik gemaakt worden van kerkmuziek of stemmige klassieke muziek op CD. Een bepaald lied of muziekstuk kan soms immers tekenend zijn voor de persoon van wie we afscheid moeten nemen tijdens de viering. De voorganger kan dan samen met de familie overleggen op welk moment in de viering deze muziek het best tot zijn recht kan komen.


Begrafenis of crematie

Ook bij de begrafenis op de begraafplaats van onze kerk gaat de pastor voor in gebed.
Maar als de familie alleen gekozen heeft voor een crematie is het niet de gewoonte dat de pastor voorgaat in het crematorium. Er wordt op dat moment nader bekeken of een van de pastores hier naar toe gaat of een van de parochianen die onze geloofsgemeenschap vertegenwoordigd.

Als na enige tijd de urn wordt bijgezet in de urnenmuur of anderszins een plaats krijgt op de begraafplaats, kan ook een beroep gedaan worden op de pastores om deze plechtigheid te begeleiden.


In dagen van rouw

Na enkele weken, als de drukke dagen van regelen en bezoek achter de rug zijn en je leven langzamerhand weer zijn nieuwe bedding zoekt, volgt een eventueel of op verzoek nog een vervolgbezoek om nog even terug te kijken naar die dagen van verlies en een eerste balans op te maken van het afscheid en het soms nog wat onwennige nieuwe begin dat zichtbaar wordt. Soms krijgt dit nog een vervolg of kunnen mensen een beroep doen op medeparochianen van enkele werkgroepen in onze parochies die graag bereid zijn om mensen bij te staan die in hun rouw te veel op zichzelf teruggeworpen worden en juist dan de zorg en attentheid behoeven van meelevende mensen om hen heen.
Zo proberen wij als parochie er gewoon te zijn als u een beroep op ons doet in dagen van verlies.


Onze dierbaren blijven we herinneren

Na het overlijden van een dierbaar persoon ontstaat een leegte en gemis. Vaak gaan we kostbare herinneringen ophalen die ons goed doen. We steunen elkaar door een bezoek aan de nabestaande te brengen. Als geloofsgemeenschap willen we de overledene van wie we in de kerk afscheid hebben genomen, niet vergeten. Daarom houden we het gedachteniskruisje met daarop zijn/haar naam in het kerkgebouw. In de meeste gevallen blijft dit hangen tot 2 november. In de Katholieke kerk herdenken we wereldwijd, Allerzielen. Ook de overledenen uit onze parochie die in het afgelopen jaar gestorven zijn, zullen we met name noemen en voor ze bidden. Het kruisje wordt dan in die viering overhandigd aan de nabestaande.

Ook zullen we de overledenen in het komend jaar herdenken om hem/haar naam levendig te houden. Wij doen dit tijdens de voorbeden door de naam te noemen. En op speciale data op verzoek van de nabestaanden. U kunt deze misintentie opgeven via het secretariaat.